Silver City

Silver City

Shajkov Oleg Viktorovich
Fabricator: 
Alframes
Architects: 
Shajkov Oleg Viktorovich
Location: 
Moscow, Russia
Photographer: 
Shevstov Vladimir Viktorovich
Used systems: