Football stadium Lviv

Football stadium Lviv

Ukrdesigngroup Albert Wimmer ZT Gmbh Arnika
Fabricator: 
Ekran, Lviv
Architects: 
Ukrdesigngroup Albert Wimmer ZT Gmbh Arnika
Location: 
Lviv, Ukraine
Photographer: 
Nikolay Kravtsov
Other partners: 
State company Sportivnye areny Ukrainy (Investors) Altkom, Kyiv (General Contractors)